اشاراتیبهآخرزمانوحضرتمهدی (ع) درآیات 55سورهینور

                                                                                                   

 

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند وعده داده است كه حتما آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند(سوره نور، 55).

 

1.خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند وعده داده است...

 

از طریق این سخنان، خداوند برای مومنین راستین وعده ی آمدن شخصی را که هنوز نیامده ولی در آینده قطعاً  خواهد آمد را می دهد. این وعده حکومت جهانی اسلام را مورد توجه قرار می دهد. (حقیقت را خداوند می داند.)

 

2.همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد...

 

خداوند دو بار نظام اخلاقی را به حکومت جهانی از طریق حضرت سلیمان و ذوالقرنین (روی زمین) آورد. خداوند به حضرت سلیمان و ذوالقرنین قدرت وفرمانروایی را را اعطا نمود. قرآن شریف می فرماید که جن ها در اختیار حضرت سلیمان  بودند و برای او کار می کردند.  علاوه بر این خداوند بادها، فلزو مس را در خدمت حضرت سلیمان قرار داد. (سوره ی سبا، آیه ی 12) خداوند همچنین علوم مختلفی را به آن حضرت اعطا نمود. به اذن و اراده ی خداوند حضرت سلیمان بر شیا طین حکمرانی می کرد، با پرندگان سخن می گفت و قادر بود سخن مورچه ها را بشنود. اینها (الطاف و نعمات) ویژه ای بود که خداوند به حضرت سلیمان ارزانی داد. به همین شیوه خداوند در قرآن کریم می فرماید که در زمان حضرت مهدی او ثروت های پنهان در زیر زمین در اختیار حضرت مهدی قرار خواهد داد: 

«حضرت مهدی از فرزندان من هستند ... او گنج های زمین را بیرون خواهد آورد و سرزمین های مشرکین را فتح خواهد کرد.» (از کتاب نشا نه های مهدی موعود، اثر احمد ابن هاجر المکی، ص 25) 

«درزمانحضرتمهدی،زمینگوهرهایخودرابیرونخواهدافکند.» (ازکتابالقولالمختصرفیعلاماتالمهدیالمنتظر.»

 

3... او آنان را در زمین جانشین قرار خواهد داد.

در این متن، خداوند می فرمایید که بعد از حکومت سلیمان نبی و ذوالقرنین حکومتی دیگر خواهد آمد. با این وجود، چنین حکومتی تا 1400  تقویم  اسلامی  تا زمان ظهور امام مهدی رخ نخواهد نداد. مسلمانان در معنای حقیقی کلمه هرگز جانشین نبوده اند. (زیرا ) ارزش های اخلاقی هرکز توسط همه ی مردم اتخاذ نشده است.. اما در حدیث مربوط به آخر زمان و حضرت مهدی ، پیامبر آشکارا می فرمایید در زمان حضرت مهدی فرمانروایی جهانی برقرار خواهد شد . و حضرت مهدی در ایمان آوردن عده ای زیادی مردم به اسلام نقش مهم خواهد داشت. و همجنین مسیحیان از طریق نور هدایت حضرت عیسی به اسلام روی خواهند آورد.«دلیلاینکهچرااوراحضرتمهدینامیدهاندایناستکهاوروانهیکیازکوههاواقعدرشامخواهدشدوازآنجاکتابهایتوراتبیرونخواهدکشیدویکجامعهییهودیبهدستاومسلمانخواهدشد. (امامسیوتی).

نعیمازسلمانابنعیسیروایتمیکندکهاوگفتهاست: آنچهکهشنیدمایناستکهدرزمانحضرتمهدیتابوتتوراتیافتشدهوازدریاچهیتبریاسبیرونآوردهمیشودوآنتابوترابرایحضرتمهدی(ع) درشهربیتالمقدسخواهندآورند.وقتییهودیهااینواقعهرامشاهدهنمایند،جزگروهیاندکافرادزیادیمسلمانمیشوند. (حدیثازتفسیرجلالاادینسیوتی،نشانههایآخرزمان( البرهانفیعلاماتالمهدیآخرزمان،ص. 23 ،ثرجمهشدهبهوسیلهیموسرفگوزکو- قهرماننصریات).
4...آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند...

 

در این آیه خداوند به مسلمین می گوید که فرمانرواییٍ جهانی مورد نظردر آینده رخ خواهد داد. واژه های موجود در این آیه «قطعاٌبرایآناندینیبنیانخواهیمکردکهازآن(خداوند) خشنوداست» اینمسلهراآشکارمیکندکهارزشهایاخلاقیاسلامجهانراادارهخواهدکردزیرااینحکومتبابهقطعیتبنیانگردیدهوارزشهایاسلامیدرآنقرارمیگیرند(وارزشهایاسلامیدرآناجرامیگردد).هیچیکازادیانحقیقیکهبعدازدورانحضرتسلیمانوذوالقرنینآمدهاندتاسال1400 تقویماسلامیبهطورقاطعانهبنیاننهادهنشدهبودند.پیامبر(ص) بهوضوحمیفرمایدکهاینحکومتجهانیدرزمانحضرتمهدیرخخواهدداد. نشانههاییکهپیامبر(درموردحکومتجهانیوظهورحضرتمهدی) آنراآشکارکردهدرسال1400 ثقویماسلامیشروعبهرخدادنمینماییدواینخودنشانهیاستکهحضرتمهدیآمدهوسیادتاخلاقاسلامینزدیکاست.

 

5.« بهجایترسبهآنانامنیتمیدهد. » (سورهینور،آیهی55)
 

قسمتآخراینآیهبهآخرزماناشارهدارداینآیهاینراآشکارمیکندکهقبلازحکومتجهانیاسلامدرآخرزمان،دورهایخواهدبودکهمسلماناندرآندورهبهخاطرظلم،فسادوهرجومرجدرترسوسختیزندگیشانرابهسرخواهندبرد. درواقعدرقرنبیستموبیستیکمافرادیبوندکهمیگویندکهبدترینخونریزیها،جنگهایمذهبیوستمبهمومنینرخمیدهدازاینسواستکهمومنینمجبورندپنهانشوندودورازچشمدیگرانعبادتنمایند.

6. آنهامراعبادتمیکنندوهیچچیزرابامنشریکقرارنمیدهند.

با این وجود خداوند برای تحقق این حکومت جهانی یک شرط دارد؛ آن هم این است که مومنین باید خود را کاملاًَََ از چند خدایی (شرک) رها نمایند و خداوند یکتا را بپرستند. و این وظیفه را حضرت مهدی در آخر زمان انجام خواهد داد. خداوند از طریق حضرت مهدی دین را ازیاد شدن (و یا شا خه شاخه شدن ) بعد نجات دهد. ایشان زندگی مردم را بر اساس دین پاک و خالص را تضمین می کند و این نوع زندگی مشابه به سبک زندگی است که در دوره ی پیامبر(ص) بود. از طریق حضرت عیسی (ص) که در آخر زمان همانند  (حضرت مهدی ) ظهور می کند مسیحی ها به اسلام روی می آورده و مسلمان می شوند و اعتقاد شان را به تثلیث را کنار خواهند گذاشت. حضرت مهدی (ص) در مسلمان شدن تعداد زیادی از یهودی موثر خواهد بود.

1. ...حضرتمهدیدینراهماننددورهپیامبر(ص) بهاجراخواهدگذشت. ایشانفرقههاراازجهانخواهدبرداشت. هیچفرقهایجزدینپاکوخالصبرجاینخواهنددشمنانحضرتمهدیافرادیخواهندبودکهدانشمندانعلمقضاوتپیرویمیکنند. زیرااینافرادوقتیکهمیبینندکهاماممهدیبهشیوهایمتفاتازرهبرانفرقههاحکمصادرمیکندواینامرباعثناخشنودیآنهامیگردد. بااینوجوددشمنانحضرتمهدیقادرنیستندعلیهاومقابلهکنند. دشمنانآشکارحضرتمهدیدانشمندانآثاربرگزیدهیکتلبقانونخواهدبود.

بخاطر اینکهاین دانشنمدان مقام و منزلت خود در عا مه ی مردم از دست می دهند. این دانشمندان حتی دانشی اندک در زمینه ی قانون خواهند داشت. امام مهدی با حظورش اختلافات مربوط به احکام را بین دانشمندان علم قضاوت را از بین می برد. اگر امام مهدی هیچ شمشیری (منظور ازشمشیر دانش است) دانشمندان مذبور برای مرگ این امام فثوا می دادند.  (از کتاب نشانه های آخرت، ص 186-187).

حضرت مهدی (ع) اسلام را همچنان که پیامبر آن در آغاز زنده کرد در آخر زمان زنده خواهد کرد. (القول المختصر فی علامات  المهدی المنتظر، ص27). حضرتمهدی(ع) تمامچیزهایکهبعداًبهدیناضافهشدهراپاکخواهدکرد. ایشانهتمامخواستههایدینهمانندپیامبراجراخواهدنمود.

2. درآنزمانوقتیکهمیلبهگرایشات(منفیدردینپرقدرتاست،مسیحیتواقعیباشخصیتبرجستهیمشترکحضرتعیسیظهورمیکند؛بهعبارتیدیگررحمتالهیدرآسمانظاهرخواهدشد. درواقعحضرتمسیحبههنگاممواجهشدنباحقیقت،مسیحیترا(ازناخالصیها) پاککردهووآنراازتمامخرافههاوتحریفهارهاخواهدکردوانرابااسلامیکیخواهدکرد؛( دراصل) مسیحیتبهنوعیتبدیلبهاسلاممیشود.باپیرویکردنازقرآندینمسیحیت،پیرواسلاممیشود. (درعینحال) اسلامدرجایگاهیکه(دیگرانازآن) پیرویکنندباقیمیماند. درنتیجهادغاممسیحیتبااسلام،دینواقعیقدرتخیرهکنندهیراکسبخواهدکرد.

3. نعیم از سلمان ابن عیسی روایت می کند که او گفته است : شنیدمایناستکهدرزمانحضرتمهدیتابوتتوراتیافتمیشودوآنراازدریاچهیتبریاسبیرونمیآورند.وآنتابوتبرایحضرتمهدی(ع) درشهربیتالمقدسخواهندآورند.وقتییهودیهااینواقعهرامشاهدهنمایند،جزگروهیاندکافرادزیادیمسامانمیشوند. (حدیثازتفسیرجلالاادینسیوتی،نشانههایآخرزمان( البرهانفیعلاماتالمهدیآخرزمان،ص. 23 ،ثرجمهشدهبهوسیلهیموسرفگوزکو- قهرماننصریات). در اشاره به دانش کامل و پیروزی های حضرت مهدی (ع) چنین نقل شده است که وقتی که حضرت مهدی به صورت قابل مشاهده ظاهر شود، ایشان مسایلی که خود از سخن می گوید با یهودی ها بر اساس تورات بحث  می کند و (سخنان خود را) اثبات می کند. بخاطر همین تعداد زیادی ازآنها به اسلام روی می آورند. (بهار النور). ماه می 9، سال 2010.

 

Translated by Ahmad Gholi

ترجمه: احمد قلی


2011-06-09 15:00:51

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top