جهاد حضرت مهدي (ع) چگونه شكل خواهد گرفت؟

 

حضرت مهدي (ع)  كه بديع الزمان او را شخصيتي متمايز و مجزا- كه تا به حال مثل او برروي زمين نيامده است- توصيف  کرده در مورد او چنین میگوید " در کارهایش  چنان روشهاي حيرت انگيزي را بكارخواهد برد كه مثل آنها در گذشته ديده نشده است."

حضرت مهدي (ع) به امر خداوند در مقابل فلسفه الحادی  و همچنان در رساندن نداي دين حق(اسلام) به مردم از   معقول ترين و مستدل ترين راه ها استفاده خواهد كرد ودر هركار خود نتيجه اي چشم گير و سريع بدست مي آورد.او در همه كارها از عقل ، تدبر و منطق استفاده خواهد کرد .

اگرفكر كنيم حضرت مهدي (ع)در جهاد خود از معجزه وشگفتي كارخواهد گرفت، اشتباه است زيرا او جهادي را تحت تمام شرايط طبيعي جهان به  راه خواهد انداخت ونيازي به معجزه ندارد و يا به عبارت  ديگر او در دايره اسباب طبيعی جهاد خواهد كرد.

ما بايد اطلاعاتي را كه در احاديث به ما ارائه شده با در نظرداشت اين حقيقت ارزيابي وسنجش كنيم. اين احاديث "متشابه" (رمزي يا داراي معني مختلف) ياد مي شوند كه استنباط اشخاص ازآن متفاوت  است و نقطه تطبيق گونا گوني دارند.

تا امروز با مسائل بسياري دررابطه به حضرت مهدي (ع) كه همه مسلمانان براي آمدنش ازته دل لحظه شماري مي كنندآشنا شده ايم.

مسلمانان بايد در مورد مسائلي كه حضرت محمد(ص) به كثرت در موردشان صحبت كرده  و علماي اسلام اوقات شان را در این مورد صرف نموده اند اطلاع كافي و جامعي داشته باشند.

اهميت اين موضوع زماني به اثبات مي رسد كه بدانيم دوره ی زیست ما دوره ايست كه اكثريت علايم قيامت يكي پس از ديگر در حال ظهور اند .

بدوت شک  مسلماناني كه داراي عقيده راسخ باشند مشتاق آشنا شدن با شخصيت هاي حضرت مهدي (ع) و حضرت عيسي (ع)  در آخرالزمان مي باشند، تا زمينه را براي آمدنشان مساعد وآنها را زماني كه ظهوركردند از مشخصاتي كه حضرت محمد(ص) داده اند شناسائي،  ودر جهاد با آنها سهیم شوند

بنابر ارزشمندی این موضوع  دراين رساله معلومات ارزنده اي درمورد حضرت مهدي (ع) به استناد احاديث نبوي به صورت سوال وجواب برای  شما  تدوین گردیده است که باید مورد تعمق قرار بگیرد . 

بعضي ها دراين فكراند كه حضرت مهدي (ع) وجهاد او شكلي فوق عرفاني دارد وتصور مي كنند كه كارهاي ماوراء الطبيه  را انجام خواهد داد ویا  حتي معجزه نشان خواهد داد که حقیقت چنین نیست .

 اكثريت احاديث مربوط حضرت مهدي (ع) متشابه اند يا به زبان ساده ترهماننداند.مثلاٌ حديثي كه مي گويد حضرت مهدي (ع) يك شاخه خشك را مي نشاند وبعد اين شاخه جوانه زده وثمرمي دهد. آنچه ما ازاين حديث استنباط مي كنيم اينست كه انحضرت(ع) شخصي را كه بوئي از حقيقت نبرده به يكباره به رستگاري دعوت كرده وهمان شخص بعداٌ براي گسترش ارزشهاي مقدس اسلامي مفيدواقع ميشود.

اولين چيزيكه ما را ازاين تفكركه حضرت مهدي (ع) كارهاي ماورا،الطبيه انجام مي دهد منع مي كند آيات قرآن مجيداست كه الله(ج) درآنها اين نظررا رد مي كند. آيات به ما بيان مي فرمايند كه اكثريت مردم فكرميكنند كه پيامبران انسان نه بلكه موجودات ما فوق انسان بوده اما حقيقت چنين نيست.

خداوند(ج) در سوره الفرقان اين مطلب را چنين بيان مي دارد:

وپيش ازتوپيامبران خود را نفرستاديم جز اينكه آنان نيز غذا مي خوردند و در بازارها راه مي رفتند و برخي از شما را براي برخي ديگر وسيله آزمايش قرارداديم. آيا شكيبايي مي كنيد؟ وپروردگار تو همواره بيناست. وكساني كه اميدي به ديدارما ندارند(ورستاخيزرا انكارمي كنند) گفتند:" چرا فرشتگان برما نازل نشدند ويا پروردگارمان را با چشم خود نمي بينيم؟!. آنها درباره خود تكبر ورزيدند وطغيان بزرگي كردند!"( آيات  20-21 سوره الفرقان)

ودرسوره الانبيا، آيات 7-8 مي فرمايد:

وپيش از تو نيز جز مرداني را كه به آنان وحي مي كرديم گسيل ندشتيم.اگر نمي دانيد از پژوهندگان كتابهاي آسماني بپرسيد. و ايشان را جسدي كه غذا نخورند قرار نداديم و جاويدان هم نبودند.( آيات 7-8 سوره الانبيا،)

ودر سوره البقره آيه 210 نيزمي فرمايد:

مگر انتظار آنان غير از اين است كه خدا وفرشتگان، در زير سايبانهايي از ابرسپيد به سوي آنان بيايند و كار داوري يكسره شود؟ و كارها به سوي خدا بازگردانده مي شود.(آيه 210 سوره البقره)

همه اينها نشان دهنده اين اند كه اگرما در مورد حضرت مهدي (ع) و آخرالزمان منطقي فكرنكنيم و بجاي آن، آنها را به مسائل عرفاني ربط رهيم در اشتباه هستيم. حضرت مهدي (ع) جهاد خود را در دايره امور طبيعي آغاز خواهد كرد يا به عبارت ديگرتحت شرايط طبيعي جهان كار خواهد كرد. اما شكي نيست كه او در جهادش بسيار صبور خواهد بود وازمؤثرترين روش ها كارخواهد گرفت.

1)در چند سالگي حضرت مهدي (ع) جهاد خود را آغاز خواهد كرد؟

 

درحديثی پيامبرما(ص) بيان ميدارد كه حضرت مهدي (ع) جهاد خود را بين سن 30-40 سالگي آغاز خواهد كرد.

او زمانيكه بين سنين30الي 40 است فرستاده خواهد شد... حضرت مهدي (ع) يكي از فرزندان من است.اوتقريباً 40 ساله خواهد بود.(القول المختصر في علامات المهدي (ع) المنتظر ص.41)

او 40 ساله خواهد بود. نظربه حديثي ديگر او بين 30 الي 40 سالگي خواهد بود.(علايم روز قيامت، البرزنجي ، ص16)

حضرت  مهدي (ع) مرديست 40 ساله از نسل من. چهره او در آسمانها مانند ستاره‌ مي درخشد.( علي بن سلطان محمدالقاري الحنفي " رسالة مشرب الوردي في المذهب المهدي (ع)")

2) عزم و اراده وجهادحضرت مهدي (ع) در احاديث چگونه توصيف شده است؟

 

در حدیثی  پيامبر ما (ص) بيان ميدارند " روش هايي كه حضرت مهدي (ع) درجهاد خود بكار مي گيرد براي بشر تا آن زمان ناشناخته خواهد بود.طبق اين معلومات، حضرت مهدي (ع) از روشهايي  بسيار مؤثر استفاده مي كند و در همه زمينه ها دست آوردهاي چشم گيري خواهد داشت. اما او درمقابل اين دست آوردها تحت شديدترين حملات قرار خواهد گرفت ولي ازهمه اين حملات مصئون خواهد ماند.

او به جهاد خود تا زمانيكه همه به حقيقت روي آورند ادامه خواهد داد.(القول المختصر، احمد بن حجرمكي)

روزها وشب ها به پايان نخواهد رسيد قبل از آنكه مردي از اهل بيت من(حضرت مهدي (ع)) ظهوركند كه به آساني مانع بي نظمي ها خواهد شد. ازين كار به هيچ وجه منصرف نمي شود حتي با تحديد به مرگ.( الصويوتي، علايم مهدي (ع) ص.13)

علاوه بر اين به ما گفته شده كه حضرت مهدي (ع) به كار خود بطور مصمم خواهد پرداخت، با دقت زياد كارخواهد كرد وبه هرنوع مانعي غلبه خواهد کرد.

او به كار خود گره خورده است. .(علايم آخرالزمان، البرزنجي، ص.175)

حتي اگركوه ها در مقابلش برخيزند او آنها را خواهد شكافت وپشت سرخواهد گذاشت، وراهي از آن كوه ها براي خود پيدا خواهد كرد.( كتاب نشانه هاي مهدي (ع) موعود ص.39)

حضرت مهدي (ع) وظايف خود را با دقت زياد انجام خواهد داد و به هيچ وجه از حرف خود برنخواهد گشت.( نشانه هاي مهدي (ع) آخرالزمان ص. 24)

محي الدين عربي به جهاد حضرت مهدي (ع) طور ذيل اشاره مي كند.

يكي ديگر از خليفه هاي خدا زماني ظهور خواهد كرد كه تمام دنيا غرق درظلم و بي عدالتي است. او جهان راغرق صلح و دوستي و عدالت خواهد كرد...اوراه  پيامبر(ص) را دنبال خواهد كرد... او هرگز اشتباه گرفته نخواهد شد. زيرا فرشته اي با اوست و او را درجاهايي كه قادربه ديدن نيست هدايت ميكند... او هرآنچه ر اكه بگويد انجام خواهد داد و هرآنچه را كه    مي داند  مي گويد...الله (ج) به او چنان قدرتي خواهد داد كه با زيركي ظلم را به يك باره ازبين خواهد برد. او دين را پياده خواهد كرد و اسلامي ناب خواهد ساخت.اسلامي را دوباره زنده می سازد  .  درعصر او، هركسي كه بي پروا، بي هدف وترسو است فوراً آگاه ، سخاوتمند و با جرأت خواهد شد .(محي الدين عربي فتوحات المكيه فصل 66)

طوريكه در بيانات علماي اسلام مي بينيم حضرت مهدي (ع) از روش هاي ناشناخته و منحصربه فردي كار خواهد گرفت. بطورمثال، بديع الزمان در خطاب به حضرت مهدي (ع) كلمه" شخصيت متمايز" را به كار مي برد تا اين را نشان دهد كه حضرت مهدي (ع) روش هاي متمايز و متفاوتي را پياده خواهد كرد.

3) آيا درمقابل حضرت مهدي (ع) شايعات ودسيسه بوجود خواهد آمد؟

دردوران پيامبر(ص) دشمنان دين اسلام از شاعران كه رسانه هاي تليغاتي آن دوره بودند، براي  وارونه جلوه دادن چهره اسلام استفاده مي كردند. شاعران با بی پروایی دراجتماعات عمومي به اسلام تهمت مي بستند. در آخرالزمان منكران نيز از تبليغات منفي برعليه حضرت مهدي (ع) استفاده مي كنند تا از حيثيتي که او برخوردار است آن را در نظر مردم مخدوش کنند  .

4) آيا حضرت مهدي (ع) با مشكلات وسختي مواجه خواهد شد؟

تمام فرستادگاني كه براي دعوت به دين خداوند  برقومهايي كه خداوند  را منكر بودند فرستاده مي شدند ازطرف قوم خود رد وبه تهمت هاي زيادي گرفتارمي شدند.

دراحاديث پيامبر(ص) به ما مي فرمايد كه حضرت مهدي (ع) كه يكي از اهل بيت پيامبراست نيز دچار سختي ها ومشكلات زيادي

مي شود.

بعد ازمن، اهل بيت من سختي ها و شكنجه ها خواهند ديد و محكوم به تبعيد مي شوند.( البرهان في علاماة المهدي (ع) آخرالزمان.ص.14)

حديث ذيلِ پيامبر(ص) نيزحاكي ازين موضوع است. درجريان ياد كردن سوگند وفاداري حضرت مهدي (ع) علام خواهد كرد كه او با ناعدالتي وبدخواهي هاي زيادي مواجه شده است.

حضرت مهدي (ع) زماني ظهوركردكه بدبختي يكي پس از ديگري برسرمردم فروآمده و اميد مردم از آمدنش قطع مي شود. اودوركعت نمازمي خواند.زماني كه از نماز برمي گردد مي گويد" اي مردم، امت حضرت محمد(ص) و مخصوصاً اهل بيت اومتحمل مشكلات زيادي شده اند.(البرهان في علاماة المهدي (ع) آخرالزمان ص.55)

الله (ج)درقرآن مجيد برما آشكار ساخته است كه پيامبراني كه به اقوام فرستاده مي شدند از طرف اقوام خود رد ومتهم به جادوگري مي شدند ومورد حملات وظلم فراوان قرار مي گرقتند. اما فرستادگان الله درمقابل حملات آنها ثابت قدم باقي مي ماندند وبه بهترين وضع ممكن با آنها برخوردمي كردند.

وپيش ازتو نيزپيامبراي تكذيب شدند...( سوره الانعام آيه 34)

...البته مابرآزاري كه به ما رسانديد شكيبايي خواهيم كرد...( سوره ابراهيم آيه 12)

پس، ازاو روي برتافتند و گفتند:" تعليم يافته اي ديوانه است.( سوره الدخان آيه 14)

 بدين سان بركساني كه پيش از آنها بودند هيچ پيامبري نيامد جز اينكه گفتند:" ساحريا ديوانه است"( سوره الذريات آيه 52)

سپس(فرعون) رو به سپاه خويش برگشت و گفت:" او جادوگر يا ديوايه است. "( سوره الذريات آيه 39)

فرعون گفت:" اگر خدايي جزمن برگزيني، تورا از زندانيان خواهم ساخت."( سوره الشعراء آيه 29)

ايمومنان مانند كساني كه موسي را آزار دادند مباشيد.....( سوره الاحزاب آيه 69)

گفتند:" براي او بنايي بر آوريد، و او را در آتش بيندازيد."( سوره الصافات آيه 97)

سپس بعد از آنكه نشانه ها را ديدند، بهتر آن ديدند كه او را تا مدت زماني زنداني كنند.(سوره يوسف آيه 35)

و بسيارنزديك بود كه  كافران چون قرآن را شنيدند،توراباديدگانشان آسيب برسانندو گفتند:"او ديوانه است"(سوره القلم آيه 51)

 

5) دراحاديث در مورد برخورد حضرت مهدي (ع) وپيروان اودر مقابل ظلم منكرين چه گفته شده است؟

از احاديث آشكار شده است كه حضرت مهدي (ع) و ياران او قبل از اينكه ارزش هاي اسلامي، با تلاشهاي او، فراگيرشود مورد تهاجم زيادي قرارخواهدگرفت واين مشكلات بلاخره به امر خداوند  به پايان خواهدرسيد.

در احاديث پيامبر(ص) به  ما گفته شده كه حضرت مهدي (ع)  و مردم اطرافش هيچ گاه درمقابل تبليغات و فشارمنكرين ويا درمقابل سختي هايي كه متحمل خواهند شد ازعزم خود دست نخواهند كشيد.

آنها افرادي اند كه درمقابل انتقادات غيبت كه ازآنها ميشود درراه الله احساس هيچ محكوميتي نمي كنند.(سونان ابن مجاه،259/10)

6) بر اساس احاديث حضرت مهدي (ع) پنهان كار خواهد كرد يا علني؟

دراحاديث پيامبر ما ارشاد مي فرمايند كه حضرت مهدي (ع) در روزهاي ابتدائي وقتي كه اورا نمي شناسند درخفا و پنهان كار خواهد كرد.

او درشب مشغول عبادت ودر روز پنهان خواهد بود.(اقيلي)

حضرت مهدي (ع) دردوران سختي پا به جهان مي گذارد زيرا درآن دوران فساد اخلاقي به شديدترين ابعاد خود مي رسد. و آن دوران، دوراني است كه  منكرين دشمني سختي با ارزش هاي اخلاقي دين و مومنين دارند وهم پنهان وهم آشكاربه دشمني مپردازند. پنهان بودن حضرت مهدي (ع) اورا ازحملات منكرين در امان نگهميدارد.

اين دوره از جمله دوره هائيست كه حضرت مهدي (ع) مؤثرترين جهاد عقلاني خود رابرعليه الحادگري وچندخدائي آغاز ميكند واين دوره، دوره اييست  كه در آن حضرت مهدي (ع) فعاليت هاي زيادي براي گسترش ارزشهاي اسلامي انجام خواهد داد.اين حقيقت كه اوبرمردم پوشيده است حضرت مهدي (ع) را درروزهاي آغازين كمك كرده ومردم سريعتر به ارزش هاي اخلاقي اسلام پي خواهند برد.(الله حقيقت را بهترمي داند.)

7) دراحاديث قدرت تأثير گذاري موعظه  حضرت مهدي (ع) چگونه توصيف شده است؟

زمانيكه حضرت مهدي (ع) درخت خشكي را مي كارد، درخت فوراً سبز شده وجوانه مي زند.(القول المختصر في علاماة المهدي (ع) المنتظر .ص.43)

او(حضرت مهدي (ع)) تخمي را درزميني خشك مي نشاند، وتخم را آن واحد سبز وجوانه مي زند.( علايم قيامت، البرزنجي.ص.165)

حضرت مهدي (ع) شاخه اي خشك را مي نشاند و آن شاخه برگ خواهدكرد وجوانه مي زند.( البرهان في علاماة المهدي (ع) آخرالزمان.ص.67)

احاديث بالا كه همه در مورد قدرت پيام حضرت مهدي (ع) مي باشند، برعلاوه معني اصلي خود به معني هاي مختلفي تعبير شده اند.

يكي ازاين تعبيرات اين است كه منظور از درخت خشك فرديست كه هيچ استفاده اي از او براي ديگران نيست و حضرت مهدي (ع) اورا دعوت ميكنند و همانند  همان درخت گفته شده گل ميكند و ميوه ميدهد، يعني به ملكتش، اطرافيانش و دركل به همه بشريت مفيد و مؤثر مي گردد.

دراحاديث زير پيامبر (ص) بيان ميدارند كه كسي كه (به دين) بي پروا،(درمال خود) خسيس وترسو باشد با موعظه حضرت مهدي (ع) به يك باره سخي وبا جرأت مي شود، همانند درختي كه خشك بوده وبعداً برگ و ميوه ميدهد.

درعصر اويك فرد بي توجه(به مسائل ديني)،خسيس(درمال خود) وترسو به يك باره آگاه، سخي وباجرأت مي شود.( علايم روز قيامت، البرزنجي.ص.186)

امام رباني نيز همين گونه تعبيري را براي بيان قدرتي كه به حضرت مهدي (ع) اداء شده استفاده مي كند.

الله تعالي به او در دعوت به رستگاري چنان قدرت زيادي عطا فرموده كه اگر به نزديكي درختي خشك ومرده برسد درخت فوراً برگ خواهد كرد.(نامه هاي رباني18/1)

8) حضرت مهدي (ع) دررساندي نداي حق چقدر موفق خواهد بود؟

ارزشهاي اخلاقي اسلام به امری خداوند و  به واسطه فعاليت هاي خردمندانه حضرت مهدي (ع) جهان شمول خواهد شد چنانچه  دراحاديث اشاره گردیده است که  دردوران حضرت مهدي (ع) خونی بر زمین نخواهد ریخت  وهيچ خوابيده اي ازخواب بيدارنخواهد شد. اين نشان دهنده اين است كه حضرت مهدي (ع) جهاد فكري را راه خواهد انداخت.حضرت مهدي (ع) تمام سيستم ها وحركت هايي را كه با ارزش هاي اسلامي ناسازگار اند ساكت خواهد نمود و ارزش هاي اسلامي را برتمام دنيا جاری خواهد ساخت.

هيچكس از خواب خود بيدار وهيچ بيني خون نخواهد شد.( القول المختصر في علاماة المهدي (ع) المنتظر ص.42)

حضرت مهدي (ع) راه پيامبر(ص) را دنبال خواهد كرد وهيچ خوابيده اي را بيدار نخواهد كرد و خون نخواهد ريخت. (علايم آخرالزمان ص. 163)

حضرت مهدي (ع) ..... با صلح پيش خواهد رفت.( علايم روز قيامت ص.173)

9) جهاد حضرت مهدي (ع) چه مدت طول خواهد كشيد؟

پيامبر گرامی (ص) مي فرمايند كه حضرت مهدي (ع) ارزش هاي اسلامي را بر سراسر جهان گسترده و همه فلسفه های  الحادي و ضد  خداپرستي را حنثي وازبين خواهد  برد. حضرت مهدي (ع) جهاد خود را تا زمانيكه تمام ارزش هاي قرآني برجهان گسترده شود ادامه خواهد داد. چنانچه حضرت محمد (ص) می فرماید

اوتازمانيكه همه مردم روي به حق بياورند جهاد خود را ادامه خواهد داد.( القول المختصر احمد بن حجر مكي ص.23)

10) در احاديث اوضاع مردمي كه به حضرت مهدي (ع) پناه خواهند آورد چگونه توصيف شده است؟

 حضرت محمد(ص) در احاديث به ما مي آموزد كه مردم مانند دسته هاي زنبوريكه به گندوي خود پناه مي برند، به حضرت مهدي (ع) پناه خواهند آورد.

از ابوسعيد هديري نقل شده كه رسول الله فرمودند:

مردم به حضرت مهدي (ع) مانند دسته هاي زنبوريكه دور كندوي خود هستند پناه خواهند آورد. او دنيايي را كه زماني پر ازستمگري بودرا مملواز عدالت ميكند.( القول المختصر في علاماة المهدي (ع) المنتظر ص. 29 و48)


2011-06-10 15:18:33

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."