FA.HARUNYAHYA.COMhttp://fa.harunyahya.comfa.harunyahya.com - مهدی، عیسی و آخرالزمان - آخرین مطالب اضافه شدهfaCopyright (C) 1994 fa.harunyahya.com 1FA.HARUNYAHYA.COMhttp://fa.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666جهاد حضرت مهدي (ع) چگونه شكل خواهد گرفت؟حضرت مهدي (ع) كه بديع الزمان او را شخصيتي متمايز و مجزا- كه تا به حال مثل او برروي زمين نيامده است- توصيف کرده در مورد او چنین میگوید " در کارهایش چنان روشهاي حيرت انگيزي را بكارخواهد برد كه مثل آنها در گذشته ديده نشده است." حضرت مهدي (ع) به امر خداوند در مقابل فلسفه الحادی و همچنان در رساندن نداي دين حق(اسلام) بهhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42833/جهاد-حضرت-مهدي-(ع)-چگونهhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42833/جهاد-حضرت-مهدي-(ع)-چگونهFri, 10 Jun 2011 15:18:33 +0300مهمترین موضوع خنثی سازی سیستم فکریپیامبر ما (ص) با کمک الهامات آسمانی درباره وقایع آخرالزمان،اطلاعاتی تفصیلی به ما داده است. او به تفصیل گفته است که ما مسلمانان در آخرالزمان در چه وضعیتی به سر خواهیم برد، چه وقایعی به وقوع خواهند پبوست و به چه مسائلی باید توجه داشته باشیم و راهکارهای این دوره بحرانی چه مواردی هستند. در طول تاریخ همواره یک جنگ فکری میان پیروان شیطhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42831/مهمترین-موضوع-خنثی-سازی-سیستمhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42831/مهمترین-موضوع-خنثی-سازی-سیستمFri, 10 Jun 2011 15:07:33 +0300مسلمانان بايد با شوق زندگي در زمان ظهور حضرت مهدي (عج)زندگي كنند ولی غفلت باعث برگشت آن هامي شود.هر مسلماناني كه شرايط 30 سال اخير را با دقت بررسي كند مي فهمد ما در آخر الزمان هستيم.و بيش از هر وقت ديگري به دوران ظهور مهديموعود (عج)و آمدن حضرت مسيح (ع)نزديك هستيم.همان زمان كه در آن ارزش ها ي اخاقي اسلامي بر سراتاسر عالم حكم فرما مي شود.اين حقيقت كه خداوند حضرت مسيح(ع-يكي از پيامبران اولوالعزم- را بعد از 2000سال دوباره به زميhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42828/مسلمانان-بايد-با-شوق-زندگيhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42828/مسلمانان-بايد-با-شوق-زندگيFri, 10 Jun 2011 14:45:25 +0300این یک قانون خداوندی است کهفرقی نمی کند که مردم دارای چه عقاید و دیدگاههای هستند، آنها همیشه رهبری دارند که عصاره و معرف هدف مشترکی است که آنها را گرد هم جمع کرده است.خداوند نیز در طول تاریخ همواره جوامعی از معتقدان را پدید آورده است که دارای رهبر بوده اند. برای نمونه حضرت نوح (ع) رهبر مومنان و معتقدان عصر خویش بوده است، حضرت موسی نیز رهبر مومنان عصر خویشhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42787/این-یک-قانون-خداوندی-استhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42787/این-یک-قانون-خداوندی-استThu, 09 Jun 2011 15:05:14 +0300اشاراتیبهآخرزمانوحضرتمهدی (ع) درآیات 55سورهینورخدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند وعده داده است كه حتما آنان را در اين سرزمين جانشين قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند(سورهhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42786/اشاراتیبهآخرزمانوحضرتمهدی-(ع)-درآیات-55سورهینورhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42786/اشاراتیبهآخرزمانوحضرتمهدی-(ع)-درآیات-55سورهینورThu, 09 Jun 2011 15:00:51 +0300حضرت مهدی (ع) دستوراتی را که خداوند به حضرت رسول داده است را جامه عمل خواهد پوشاند.دانش و اطلاعات مربوط به آخرالزمان را خداوند از طریق حضرت جبرئیل به رسول گرامی اسلام داده است. و رسول اکرم نیز این دانش را که از طریق الهامات برای وی منکشف گردیده است، از طریق احادیث با دیگر مسلمانان در میان گذاشته است. حضرت مهدی (ع) بصورت کامل از این دستورات الهی ، که پیشتر بر پیامبر اکرم نازل شده استhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42275/حضرت-مهدی-(ع)-دستوراتی-راhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/42275/حضرت-مهدی-(ع)-دستوراتی-راSat, 28 May 2011 13:51:08 +0300The system of the Mahdi is like one single body against the hypocrites; the students of the Mahdi are like a single being with 600 eyes, 600 ears and 300 brains; no one could ever get through them - Persianhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41763/the-system-of-the-mahdihttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41763/the-system-of-the-mahdiThu, 12 May 2011 19:17:43 +0300The essential thing is to neutralize the intellectual system, of the antichrist and Hazrat Mahdi (as) will do that - Persianhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41654/the-essential-thing-is-tohttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41654/the-essential-thing-is-toSun, 08 May 2011 19:14:27 +0300It is the Law of Allah that Muslims should have a leader - Persianhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41643/it-is-the-law-ofhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41643/it-is-the-law-ofSun, 08 May 2011 13:41:46 +0300It is the antichrist (dajjal) who will shed blood in the End Times - Persianhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41641/it-is-the-antichrist-(dajjal)http://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41641/it-is-the-antichrist-(dajjal)Sun, 08 May 2011 13:20:35 +0300There will be consultants who will be helping Hazrat Mahdi (pbuh)-Persianhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41639/there-will-be-consultants-whohttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/41639/there-will-be-consultants-whoSun, 08 May 2011 12:39:43 +0300مسلمانان بايد با شوق زندگي در زمان ظهور حضرت مهدي (عج)زندگي كنند ولی غفلت باعث برگشت آن هامي شودhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/31676/مسلمانان-بايد-با-شوق-زندگيhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/31676/مسلمانان-بايد-با-شوق-زندگي//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/29822_Muslumanlar_Mehdiyet_caginda_olmanin_sevki_ve_heyecanini_yasamalidir.jpgTue, 28 Sep 2010 05:07:34 +0300جهاد حضرت مهدي (ع) چگونه شكل خواهد گرفت؟خواهدگرفتكهمثلآنهاقبلاٌديدهنشدهاست. حضرتمهدي(ع) (ع) بهاذنخداونددرمقابلفلسفهالحادگرايانهوبيدينيوهمچناندررساندنندايدينحق(اسلام) بهمردماز معقولترينومستدلترينراههااستفادهخواهدكردودرهركارخودنتيجهايچشمگيروسريعبدستميآورد.اودرهمهكارهاازعقل،تدبرومنطقكارميگيرد. درعينحالاشتباهاستاگرفكركhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/29466/جهاد-حضرت-مهدي-(ع)-چگونهhttp://fa.harunyahya.com/fa/مقالات/29466/جهاد-حضرت-مهدي-(ع)-چگونه//g.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/4930_hz_mehdinin_mucadelesi_nasil_olacak.jpgTue, 10 Aug 2010 01:58:12 +0300