الدخان ( 59 آیات شریفه )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . حاء ميم

2 . سوگند به كتاب روشنگر

3 . [كه] ما آن را در شبى فرخنده نازل كرديم [زيرا] كه ما هشداردهنده بوديم

4 . در آن [شب] هر [گونه] كارى [به نحوى] استوار فيصله مى‏يابد

5 . [اين] كارى است [كه] از جانب ما [صورت مى‏گيرد] ما فرستنده [پيامبران] بوديم

6 . [و اين] رحمتى از پروردگار توست كه او شنواى داناست

7 . پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است اگر يقين داريد

8 . خدايى جز او نيست او زندگى مى‏بخشد و مى‏ميراند پروردگار شما و پروردگار پدران شماست

9 . ولى نه آنها به شك و شبهه خويش سرگرمند

10 . پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى‏آورد

11 . كه مردم را فرو مى‏گيرد اين است عذاب پر درد

12 . [مى‏گويند] پروردگارا اين عذاب را از ما دفع كن كه ما ايمان داريم

13 . آنان را كجا [جاى] پند[گرفتن] باشد و حال آنكه به يقين براى آنان پيامبرى روشنگر آمده است

14 . پس از او روى برتافتند و گفتند تعليم‏يافته‏اى ديوانه است

15 . ما اين عذاب را اندكى از شما برمى‏داريم [ولى شما] در حقيقت باز از سر مى‏گيريد

16 . روزى كه دست به حمله مى‏زنيم همان حمله بزرگ [آنگاه] ما انتقام‏كشنده‏ايم

17 . و به يقين پيش از آنان قوم فرعون را بيازموديم و پيامبرى بزرگوار برايشان آمد

18 . كه [به آنان گفت] بندگان خدا را به من بسپاريد زيرا كه من شما را فرستاده‏اى امينم

19 . و بر خدا برترى مجوييد كه من براى شما حجتى آشكار آورده‏ام

20 . و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى‏برم از اينكه مرا سنگباران كنيد

21 . و اگر به من ايمان نمى‏آوريد پس از من كناره گيريد

22 . پس پروردگار خود را خواند كه اينها مردمى گناهكارند

23 . [فرمود] بندگانم را شبانه ببر زيرا شما مورد تعقيب واقع خواهيد شد

24 . (هنگامى که از دریا گذشتید )دریا را آرام و گشاده بگذار( و بگذر )که آنها لشکرى غرق شده خواهند بود.

25 . [وه] چه باغها و چشمه‏سارانى [كه آنها بعد از خود] بر جاى نهادند

26 . و كشتزارها و جايگاه‏هاى نيكو

27 . و نعمتى كه از آن برخوردار بودند

28 . [آرى] اين چنين [بود] و آنها را به مردمى ديگر ميراث داديم

29 . و آسمان و زمين بر آنان زارى نكردند و مهلت نيافتند

30 . و به راستى فرزندان اسرائيل را از عذاب خفت‏آور رهانيديم

31 . از [دست] فرعون كه متكبرى از افراطكاران بود

32 . و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان ترجيح داديم

33 . و از نشانه‏ها [ى الهى] آنچه را كه در آن آزمايشى آشكار بود بديشان داديم

34 . و دريا را هنگامى كه آرام است پشت‏سر بگذار كه آنان سپاهى غرق‏شدنى‏اند

35 . جز مرگ نخستين ديگر [واقعه‏اى] نيست و ما زنده‏شدنى نيستيم

36 . گر راست مى‏گوييد پس پدران ما را [باز] آوريد

37 . آيا ايشان بهترند يا قوم تبع و كسانى كه پيش از آنها بودند آنها را هلاك كرديم زيرا كه گنهكار بودند

38 . و آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازى نيافريده‏ايم

39 . آنها را جز به حق نيافريده‏ايم ليكن بيشترشان نمى‏دانند

40 . در حقيقت روز جدا سازى موعد همه آنهاست

41 . همان روزى كه هيچ دوستى از هيچ دوستى نمى‏تواند حمايتى كند و آنان يارى نمى‏شوند

42 . مگر كسى را كه خدا رحمت كرده است زيرا كه اوست همان ارجمند مهربان

43 . آرى درخت زقوم

44 . خوراك گناه پيشه است

45 . چون مس گداخته در شكمها مى‏گدازد

46 . همانند جوشش آب جوشان

47 . او را بگيريد و به ميان دوزخش بكشانيد

48 . آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ريزيد

49 . بچش كه تو همان ارجمند بزرگوارى

50 . اين است همان چيزى كه در باره آن ترديد مى‏كرديد

51 . به راستى پرهيزگاران در جايگاهى آسوده [اند]

52 . در بوستانها و كنار چشمه‏سارها

53 . پرنيان نازك و ديباى ستبر مى‏پوشند [و] برابر هم نشسته‏اند

54 . [آرى] چنين [خواهد بود] و آنها را با حوريان درشت‏چشم همسر مى‏گردانيم

55 . در آنجا هر ميوه‏اى را [كه بخواهند] آسوده خاطر مى‏طلبند

56 . در آنجا جز مرگ نخستين مرگ نخواهند چشيد و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه مى‏دارد

57 . [اين] بخششى است از جانب پروردگار تو اين است همان كاميابى بزرگ

58 . در حقيقت [قرآن] را بر زبان تو آسان گردانيديم اميد كه پند پذيرند

59 . پس مراقب باش زيرا كه آنان هم مراقبند

 

 

 

In this page you can listen الدخان in English, الدخان and read and download الدخان in English veya yükleyebilirsiniz. You can download الدخان translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of الدخان in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

قرآن کریم

قرآن كريم

Surah Translations

1 . الفاتحة 2 . البقرة 3 . آل عمران 4 . النساء 5 . المائدة 6 . الأنعام 7 . الأعراف 8 . الأنفال 9 . التوبة 10 . یونس 11 . هود 12 . يوسف 13 . الرعد 14 . إبراهيم 15 . الحجر 16 . النحل 17 . الإسراء 18 . الكهف 19 . مريم 20 . طه 21 . الأنبياء 22 . الحج 23 . المؤمنون 24 . النور 25 . الفرقان 26 . الشعراء 27 . النمل 28 . القصص 29 . العنكبوت 30 . الروم 31 . لقمان 32 . السجدة 33 . الأحزاب 34 . سبأ 35 . فاطر 36 . يس 37 . الصافات 38 . ص 39 . الزمر 40 . غافر 41 . فصلت 42 . الشورى 43 . الزخرف 44 . الدخان 45 . الجاثية 46 . الأحقاف 47 . محمد 48 . الفتح 49 . الحجرات 50 . ق 51 . الذاريات 52 . الطور 53 . النجم 54 . القمر 55 . الرحمن 56 . الواقعة 57 . الحديد 58 . المجادلة 59 . الحشر 60 . الممتحنة 61 . الصف 62 . الجمعة 63 . المنافقون 64 . التغبن 65 . الطلاق 66 . التحريم 67 . الملك 68 . القلم 69 . الحاقة 70 . المعارج 71 . نوح 72 . الجن 73 . المزمل 74 . المدثر 75 . القيامة 76 . الإنسان 77 . المرسلات 78 . النبأ 79 . النازعات 80 . عبس 81 . التكوير 82 . الإنفطار 83 . المطففين 84 . الانشقاق 85 . البروج 86 . الطارق 87 . الأعلى 88 . الغاشية 89 . الفجر 90 . البلد 91 . الشمس 92 . الليل 93 . الضحى 94 . الانشراح 95 . التين 96 . العلق 97 . القدر 98 . البينة 99 . الزلزال 100 . العاديات 101 . القارعة 102 . التكاثر 103 . العصر 104 . الهمزة 105 . الفيل 106 . قريش 107 . الماعون 108 . الكوثر 109 . الكافرون 110 . النصر 111 . لهب 112 . الإخلاص 113 . الفلق 114 . الناس
درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top