مريم ( 98 آیات شریفه )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . كاف‏ها يا عين صاد

2 . [اين] يادى از رحمت پروردگار تو [در باره] بنده‏اش زكرياست

3 . آنگاه كه [زكريا] پروردگارش را آهسته ندا كرد

4 . گفت پروردگارا من استخوانم سست گرديده و [موى] سرم از پيرى سپيد گشته و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏ام

5 . و من پس از خويشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست پس از جانب خود ولى [و جانشينى] به من ببخش

6 . كه از من ارث برد و از خاندان يعقوب [نيز] ارث برد و او را اى پروردگار من پسنديده گردان

7 . اى زكريا ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است مژده مى‏دهيم كه قبلا همنامى براى او قرار نداده‏ايم

8 . گفت پروردگارا چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آنكه زنم نازاست و من از سالخوردگى ناتوان شده‏ام

9 . [فرشته] گفت [فرمان] چنين است پروردگار تو گفته كه اين [كار] بر من آسان است و تو را در حالى كه چيزى نبودى قبلا آفريده‏ام

10 . گفت پروردگارا نشانه‏اى براى من قرار ده فرمود نشانه تو اين است كه سه شبانه [روز] با اينكه سالمى با مردم سخن نمى‏گويى

11 . پس از محراب بر قوم خويش درآمد و ايشان را آگاه گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد

12 . اى يحيى كتاب [خدا] را به جد و جهد بگير و از كودكى به او نبوت داديم

13 . و [نيز] از جانب خود مهربانى و پاكى [به او داديم] و تقواپيشه بود

14 . و با پدر و مادر خود نيك‏رفتار بود و زورگويى نافرمان نبود

15 . و درود بر او روزى كه زاده شد و روزى كه مى‏ميرد و روزى كه زنده برانگيخته مى‏شود

16 . و در اين كتاب از مريم ياد كن آنگاه كه از كسان خود در مكانى شرقى به كنارى شتافت

17 . و در برابر آنان پرده‏اى بر خود گرفت پس روح خود را به سوى او فرستاديم تا به [شكل] بشرى خوش‏اندام بر او نمايان شد

18 . [مريم] گفت اگر پرهيزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مى‏برم

19 . گفت من فقط فرستاده پروردگار توام براى اينكه به تو پسرى پاكيزه ببخشم

20 . گفت چگونه مرا پسرى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده و بدكار نبوده‏ام

21 . گفت [فرمان] چنين است پروردگار تو گفته كه آن بر من آسان است و تا او را نشانه‏اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش قرار دهيم و [اين] دستورى قطعى بود

22 . پس [مريم] به او [=عيسى] آبستن شد و با او به مكان دورافتاده‏اى پناه جست

23 . تا درد زايمان او را به سوى تنه درخت‏خرمايى كشانيد گفت اى كاش پيش از اين مرده بودم و يكسر فراموش‏شده بودم

24 . پس از زير [پاى] او [فرشته] وى را ندا داد كه غم مدار پروردگارت زير [پاى] تو چشمه آبى پديد آورده است

25 . و تنه درخت‏خرما را به طرف خود [بگير و] بتكان بر تو خرماى تازه مى‏ريزد

26 . و بخور و بنوش و ديده روشن دار پس اگر كسى از آدميان را ديدى بگوى من براى [خداى] رحمان روزه نذر كرده‏ام و امروز مطلقا با انسانى سخن نخواهم گفت

27 . پس [مريم] در حالى كه او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد گفتند اى مريم به راستى كار بسيار ناپسندى مرتكب شده‏اى

28 . اى خواهر هارون پدرت مرد بدى نبود و مادرت [نيز] بدكاره نبود

29 . [مريم] به سوى [عيسى] اشاره كرد گفتند چگونه با كسى كه در گهواره [و] كودك است‏سخن بگوييم

30 . [كودك] گفت منم بنده خدا به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است

31 . و هر جا كه باشم مرا با بركت‏ساخته و تا زنده‏ام به نماز و زكات سفارش كرده است

32 . و مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمانم نگردانيده است

33 . و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه مى‏ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى‏شوم

34 . اين است [ماجراى] عيسى پسر مريم [همان] گفتار درستى كه در آن شك مى‏كنند

35 . خدا را نسزد كه فرزندى برگيرد منزه است او چون كارى را اراده كند همين قدر به آن مى‏گويد موجود شو پس بى‏درنگ موجود مى‏شود

36 . و در حقيقت‏خداست كه پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستيد اين است راه راست

37 . اما دسته‏ها[ى گوناگون] از ميان آنها به اختلاف پرداختند پس واى بر كسانى كه كافر شدند از مشاهده روزى دهشتناك

38 . چه شنوا و بينايند روزى كه به سوى ما مى‏آيند ولى ستمگران امروز در گمراهى آشكارند

39 . و آنان را از روز حسرت بيم ده آنگاه كه داورى انجام گيرد و حال آنكه آنها [اكنون] در غفلتند و سر ايمان آوردن ندارند

40 . ماييم كه زمين را با هر كه در آن است به ميراث مى‏بريم و [همه] به سوى ما بازگردانيده مى‏شوند

41 . و در اين كتاب به ياد ابراهيم پرداز زيرا او پيامبرى بسيار راستگوى بود

42 . چون به پدرش گفت پدر جان چرا چيزى را كه نمى‏شنود و نمى‏بيند و از تو چيزى را دور نمى‏كند مى‏پرستى

43 . اى پدر به راستى مرا از دانش [وحى حقايقى به دست] آمده كه تو را نيامده است پس از من پيروى كن تا تو را به راهى راست هدايت نمايم

44 . پدر جان شيطان را مپرست كه شيطان [خداى] رحمان را عصيانگر است

45 . پدر جان من مى‏ترسم از جانب [خداى] رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى

46 . گفت اى ابراهيم آيا تو از خدايان من متنفرى اگر باز نايستى تو را سنگسار خواهم كرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو

47 . [ابراهيم] گفت درود بر تو باد به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى‏خواهم زيرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است

48 . و از شما و [از] آنچه غير از خدا مى‏خوانيد كناره مى‏گيرم و پروردگارم را مى‏خوانم اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم

49 . و چون از آنها و [از] آنچه به جاى خدا مى‏پرستيدند كناره گرفت اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم و همه را پيامبر گردانيديم

50 . و از رحمت‏خويش به آنان ارزانى داشتيم و ذكر خير بلندى برايشان قرار داديم

51 . و در اين كتاب از موسى ياد كن زيرا كه او پاكدل و فرستاده‏اى پيامبر بود

52 . و از جانب راست طور او را ندا داديم و در حالى كه با وى راز گفتيم او را به خود نزديك ساختيم

53 . و به رحمت‏خويش برادرش هارون پيامبر را به او بخشيديم

54 . و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست‏وعده و فرستاده‏اى پيامبر بود

55 . و خاندان خود را به نماز و زكات فرمان مى‏داد و همواره نزد پروردگارش پسنديده[رفتار] بود

56 . و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستگويى پيامبر بود

57 . و [ما] او را به مقامى بلند ارتقا داديم

58 . آنان كسانى از پيامبران بودند كه خداوند بر ايشان نعمت ارزانى داشت از فرزندان آدم بودند و از كسانى كه همراه نوح [بر كشتى] سوار كرديم و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه [آنان را] هدايت نموديم و برگزيديم [و] هر گاه آيات [خداى] رحمان بر ايشان خوانده مى‏شد سجده‏كنان و گريان به خاك مى‏افتادند

59 . آنگاه پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى كردند و به زودى [سزاى] گمراهى [خود] را خواهند ديد

60 . مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند كه آنان به بهشت درمى‏آيند و ستمى بر ايشان نخواهد رفت

61 . باغهاى جاودانى كه [خداى] رحمان به بندگانش در جهان ناپيدا وعده داده است در حقيقت وعده او انجام‏شدنى است

62 . در آنجا سخن بيهوده‏اى نمى‏شنوند جز درود و روزى‏شان صبح و شام در آنجا [آماده] است

63 . اين همان بهشتى است كه به هر يك از بندگان ما كه پرهيزگار باشند به ميراث مى‏دهيم

64 . و [ما فرشتگان] جز به فرمان پروردگارت نازل نمى‏شويم آنچه پيش روى ما و آنچه پشت‏سر ما و آنچه ميان اين دو است [همه] به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده است

65 . پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است پس او را بپرست و در پرستش او شكيبا باش آيا براى او همنامى مى‏شناسى

66 . و انسان مى‏گويد آيا وقتى بميرم راستى زنده [از قبر] بيرون آورده مى‏شوم

67 . آيا انسان به ياد نمى‏آورد كه ما او را قبلا آفريده‏ايم و حال آنكه چيزى نبوده است

68 . پس به پروردگارت سوگند كه آنها را با شياطين محشور خواهيم ساخت‏سپس در حالى كه به زانو درآمده‏اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد

69 . آنگاه از هر دسته‏اى كسانى از آنان را كه بر [خداى] رحمان سركش‏تر بوده‏اند بيرون خواهيم كشيد

70 . پس از آن به كسانى كه براى درآمدن به [جهنم] سزاوارترند خود داناتريم

71 . و هيچ كس از شما نيست مگر [اينكه] در آن وارد مى‏گردد اين [امر] همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است

72 . آنگاه كسانى را كه پرهيزگار بوده‏اند مى‏رهانيم و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها مى‏كنيم

73 . و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود كسانى كه كفر ورزيده‏اند به آنان كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند كدام يك از [ما] دو گروه جايگاهش بهتر و محفلش آراسته‏تر است

74 . و چه بسيار نسلها را پيش از آنان نابود كرديم كه اثاثى بهتر و ظاهرى فريباتر داشتند

75 . بگو هر كه در گمراهى است [خداى] رحمان به او تا زمانى مهلت مى‏دهد تا وقتى آنچه به آنان وعده داده مى‏شود يا عذاب يا روز رستاخيز را ببينند پس به زودى خواهند دانست جايگاه چه كسى بدتر و سپاهش ناتوان‏تر است

76 . و خداوند كسانى را كه هدايت‏يافته‏اند بر هدايتشان مى‏افزايد و نيكيهاى ماندگار نزد پروردگارت از حيث پاداش بهتر و خوش‏فرجام‏تر است

77 . آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت قطعا به من مال و فرزند [بسيار] داده خواهد شد

78 . آيا بر غيب آگاه شده يا از [خداى] رحمان عهدى گرفته است

79 . نه چنين است به زودى آنچه را مى‏گويد مى‏نويسيم و عذاب را براى او خواهيم افزود

80 . و آنچه را مى‏گويد از او به ارث مى‏بريم و تنها به سوى ما خواهد آمد

81 . و به جاى خدا معبودانى اختيار كردند تا براى آنان [مايه] عزت باشد

82 . نه چنين است به زودى [آن معبودان] عبادت ايشان را انكار مى‏كنند و دشمن آنان مى‏گردند

83 . آيا ندانستى كه ما شيطانها را بر كافران گماشته‏ايم تا آنان را [به گناهان] تحريك كنند

84 . پس بر ضد آنان شتاب مكن كه ما [روزها] را براى آنها شماره مى‏كنيم

85 . [ياد كن] روزى را كه پرهيزگاران را به سوى [خداى] رحمان گروه گروه محشور مى‏كنيم

86 . و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى‏رانيم

87 . [آنان] اختيار شفاعت را ندارند جز آن كس كه از جانب [خداى] رحمان پيمانى گرفته است

88 . و گفتند [خداى] رحمان فرزندى اختيار كرده است

89 . واقعا چيز زشتى را [بر زبان] آورديد

90 . چيزى نمانده است كه آسمانها از اين [سخن] بشكافند و زمين چاك خورد و كوهها به شدت فرو ريزند

91 . از اينكه براى [خداى] رحمان فرزندى قايل شدند

92 . [خداى] رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند

93 . هر كه در آسمانها و زمين است جز بنده‏وار به سوى [خداى] رحمان نمى‏آي

94 . و يقينا آنها را به حساب آورده و به دقت‏شماره كرده است

95 . و روز قيامت همه آنها تنها به سوى او خواهند آمد

96 . كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به زودى [خداى] رحمان براى آنان محبتى [در دلها] قرار مى‏دهد

97 . در حقيقت ما اين [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران را بدان نويد و مردم ستيزه‏جو را بدان بيم دهى

98 . و چه بسيار نسلها كه پيش از آنان هلاك كرديم آيا كسى از آنان را مى‏يابى يا صدايى از ايشان مى‏شنوى

 

 

 

In this page you can listen مريم in English, مريم and read and download مريم in English veya yükleyebilirsiniz. You can download مريم translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of مريم in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

قرآن کریم

قرآن كريم

Surah Translations

1 . الفاتحة 2 . البقرة 3 . آل عمران 4 . النساء 5 . المائدة 6 . الأنعام 7 . الأعراف 8 . الأنفال 9 . التوبة 10 . یونس 11 . هود 12 . يوسف 13 . الرعد 14 . إبراهيم 15 . الحجر 16 . النحل 17 . الإسراء 18 . الكهف 19 . مريم 20 . طه 21 . الأنبياء 22 . الحج 23 . المؤمنون 24 . النور 25 . الفرقان 26 . الشعراء 27 . النمل 28 . القصص 29 . العنكبوت 30 . الروم 31 . لقمان 32 . السجدة 33 . الأحزاب 34 . سبأ 35 . فاطر 36 . يس 37 . الصافات 38 . ص 39 . الزمر 40 . غافر 41 . فصلت 42 . الشورى 43 . الزخرف 44 . الدخان 45 . الجاثية 46 . الأحقاف 47 . محمد 48 . الفتح 49 . الحجرات 50 . ق 51 . الذاريات 52 . الطور 53 . النجم 54 . القمر 55 . الرحمن 56 . الواقعة 57 . الحديد 58 . المجادلة 59 . الحشر 60 . الممتحنة 61 . الصف 62 . الجمعة 63 . المنافقون 64 . التغبن 65 . الطلاق 66 . التحريم 67 . الملك 68 . القلم 69 . الحاقة 70 . المعارج 71 . نوح 72 . الجن 73 . المزمل 74 . المدثر 75 . القيامة 76 . الإنسان 77 . المرسلات 78 . النبأ 79 . النازعات 80 . عبس 81 . التكوير 82 . الإنفطار 83 . المطففين 84 . الانشقاق 85 . البروج 86 . الطارق 87 . الأعلى 88 . الغاشية 89 . الفجر 90 . البلد 91 . الشمس 92 . الليل 93 . الضحى 94 . الانشراح 95 . التين 96 . العلق 97 . القدر 98 . البينة 99 . الزلزال 100 . العاديات 101 . القارعة 102 . التكاثر 103 . العصر 104 . الهمزة 105 . الفيل 106 . قريش 107 . الماعون 108 . الكوثر 109 . الكافرون 110 . النصر 111 . لهب 112 . الإخلاص 113 . الفلق 114 . الناس
درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top