الحجر ( 99 آیات شریفه )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . الف لام راء اين است آيات كتاب [آسمانى] و قرآن روشنگر

2 . چه بسا كسانى كه كافر شدند آرزو كنند كه كاش مسلمان بودند

3 . بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو[ها] سرگرمشان كند پس به زودى خواهند دانست

4 . و هيچ شهرى را هلاك نكرديم مگر اينكه براى آن اجلى معين بود

5 . هيچ امتى از اجل خويش نه پيش مى‏افتد و نه پس مى‏ماند

6 . و گفتند اى كسى كه قرآن بر او نازل شده است به يقين تو ديوانه‏اى

7 . اگر راست مى‏گويى چرا فرشته‏ها را پيش ما نمى‏آورى

8 . فرشتگان را جز به حق فرو نمى‏فرستيم و در آن هنگام ديگر مهلت نيابند

9 . بى‏ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده‏ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود

10 . و به يقين پيش از تو [نيز] در گروههاى پيشينيان [پيامبرانى] فرستاديم

11 . و هيچ پيامبرى برايشان نيامد جز آنكه او را به مسخره مى‏گرفتند

12 . بدين گونه آن [استهزا] را در دل بزهكاران راه مى‏دهيم

13 . [كه] به او ايمان نمى‏آورند و راه [و رسم] پيشينيان پيوسته چنين بوده است

14 . و اگر درى از آسمان بر آنان مى‏گشوديم كه همواره از آن بالا مى‏رفتند

15 . قطعا مى‏گفتند در حقيقت ما چشم‏بندى شده‏ايم بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شده‏ايم

16 . و به يقين ما در آسمان برجهايى قرار داديم و آن را براى تماشاگران آراستي

17 . و آن را از هر شيطان رانده‏شده‏اى حفظ كرديم

18 . مگر آن كس كه دزديده گوش فرا دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى‏كند

19 . و زمين را گسترانيديم و در آن كوههاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده‏اى در آن رويانيديم

20 . و براى شما و هر كس كه شما روزى‏دهنده او نيستيد در آن وسايل زندگى قرار داديم

21 . و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‏هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه‏اى معين فرو نمى‏فرستيم

22 . و بادها را بارداركننده فرستاديم و از آسمان آبى نازل كرديم پس شما را بدان سيراب نموديم و شما خزانه‏دار آن نيستيد

23 . و بى‏ترديد اين ماييم كه زنده مى‏كنيم و مى‏ميرانيم و ما وارث [همه] هستيم

24 . و به يقين پيشينيان شما را شناخته‏ايم و آيندگان [شما را نيز] شناخته‏ايم

25 . و مسلما پروردگار توست كه آنان را محشور خواهد كرد چرا كه او حكيم داناست

26 . و در حقيقت انسان را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريديم

27 . و پيش از آن جن را از آتشى سوزان و بى‏دود خلق كرديم

28 . و [ياد كن] هنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو خواهم آفريد

29 . پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد

30 . پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند

31 . جز ابليس كه خوددارى كرد از اينكه با سجده‏كنندگان باشد

32 . فرمود اى ابليس تو را چه شده است كه با سجده‏كنندگان نيستى

33 . گفت من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريده‏اى سجده كنم

34 . فرمود از اين [مقام] بيرون شو كه تو رانده‏شده‏اى

35 . و تا روز جزا بر تو لعنت باشد

36 . گفت پروردگارا پس مرا تا روزى كه برانگيخته خواهند شد مهلت ده

37 . فرمود تو از مهلت‏يافتگانى

38 . تا روز [و] وقت معلوم

39 . گفت پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختى من [هم گناهانشان را] در زمين برايشان مى‏آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت

40 . مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را

41 . فرمود اين راهى است راست [كه] به سوى من [منتهى مى‏شود]

42 . در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست مگر كسانى از گمراهان كه تو را پيروى كنند

43 . و قطعا وعده‏گاه همه آنان دوزخ است

44 . [دوزخى] كه براى آن هفت در است و از هر درى بخشى معين از آنان [وارد مى‏شوند]

45 . بى‏گمان پرهيزگاران در باغها و چشمه‏سارانند

46 . [به آنان گويند] با سلامت و ايمنى در آنجا داخل شويد

47 . و آنچه كينه [و شائبه‏هاى نفسانى] در سينه‏هاى آنان است بركنيم برادرانه بر تختهايى روبروى يكديگر نشسته‏اند

48 . نه رنجى در آنجا به آنان مى‏رسد و نه از آنجا بيرون رانده مى‏شوند

49 . به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان

50 . و اينكه عذاب من عذابى است دردناك

51 . و از مهمانان ابراهيم به آنان خبر ده

52 . هنگامى كه بر او وارد شدند و سلام گفتند [ابراهيم] گفت ما از شما بيمناكيم

53 . گفتند مترس كه ما تو را به پسرى دانا مژده مى‏دهيم

54 . گفت آيا با اينكه مرا پيرى فرا رسيده است بشارتم مى‏دهيد به چه بشارت مى‏دهيد

55 . گفتند ما تو را به حق بشارت داديم پس از نوميدان مباش

56 . گفت چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نوميد مى‏شود

57 . [سپس] گفت اى فرشتگان [ديگر] كارتان چيست

58 . گفتند ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده‏ايم

59 . مگر خانواده لوط كه ما قطعا همه آنان را نجات مى‏دهيم

60 . جز آنش را كه مقدر كرديم او از بازماندگان [در عذاب] باشد

61 . پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند

62 . [لوط] گفت‏شما مردمى ناشناس هستيد

63 . گفتند [نه] بلكه براى تو چيزى آورده‏ايم كه در آن ترديد مى‏كردند

64 . و حق را براى تو آورده‏ايم و قطعا ما راستگويانيم

65 . پس پاسى از شب [گذشته] خانواده‏ات را حركت ده و [خودت] به دنبال آنان برو و هيچ يك از شما نبايد به عقب بنگرد و هر جا به شما دستور داده مى‏شود برويد

66 . و او را از اين امر آگاه كرديم كه ريشه آن گروه صبحگاهان بريده خواهد شد

67 . و مردم شهر شادى‏كنان روى آوردند

68 . [لوط] گفت اينان مهمانان منند مرا رسوا مكنيد

69 . و از خدا پروا كنيد و مرا خوار نسازيد

70 . گفتند آيا تو را [از مهمان كردن] مردم بيگانه منع نكرديم

71 . گفت اگر مى‏خواهيد [كارى مشروع] انجام دهيد اينان دختران منند [با آنان ازدواج كنيد]

72 . به جان تو سوگند كه آنان در مستى خود سرگردان بودند

73 . پس به هنگام طلوع آفتاب فرياد [مرگبار] آنان را فرو گرفت

74 . و آن [شهر] را زير و زبر كرديم و بر آنان سنگهايى از سنگ گل بارانديم

75 . به يقين در اين [كيفر] براى هوشياران عبرتهاست

76 . و [آثار] آن [شهر هنوز] بر سر راهى [داير] برجاست

77 . بى‏گمان در اين براى مؤمنان عبرتى است

78 . و راستى اهل ايكه ستمگر بودند

79 . پس از آنان انتقام گرفتيم و آن دو [شهر اكنون] بر سر راهى آشكاراست

80 . و اهل حجر [نيز] پيامبران [ما] را تكذيب كردند

81 . و آيات خود را به آنان داديم و[لى] از آنها اعراض كردند

82 . و [براى خود] از كوهها خانه‏هايى مى‏تراشيدند كه در امان بمانند

83 . پس صبحدم فرياد [مرگبار] آنان را فرو گرفت

84 . و آنچه به دست مى‏آوردند به كارشان نخورد

85 . و ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است جز به حق نيافريده‏ايم و يقينا قيامت فرا خواهد رسيد پس به خوبى صرف نظر كن

86 . زيرا پروردگار تو همان آفريننده داناست

87 . و به راستى به تو سبع المثانى [=سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا كرديم

88 . و به آنچه ما دسته‏هايى از آنان [=كافران] را بدان برخوردار ساخته‏ايم چشم مدوز و بر ايشان اندوه مخور و بال خويش براى مؤمنان فرو گستر

89 . و بگو من همان هشداردهنده آشكارم

90 . همان گونه كه [عذاب را] بر تقسيم‏كنندگان نازل كرديم

91 . همانان كه قرآن را جزء جزء كردند [به برخى از آن عمل كردند و بعضى را رها نمودند]

92 . پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد

93 . از آنچه انجام مى‏دادند

94 . پس آنچه را بدان مامورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب

95 . كه ما [شر] ريشخندگران را از تو برطرف خواهيم كرد

96 . همانان كه با خدا معبودى ديگر قرار مى‏دهند پس به زودى [حقيقت را] خواهند دانست

97 . و قطعا مى‏دانيم كه سينه تو از آنچه مى‏گويند تنگ مى‏شود

98 . پس با ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از سجده‏كنندگان باش

99 . و پروردگارت را پرستش كن تا اينكه مرگ تو فرا رسد

 

 

 

In this page you can listen الحجر in English, الحجر and read and download الحجر in English veya yükleyebilirsiniz. You can download الحجر translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of الحجر in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

قرآن کریم

قرآن كريم

Surah Translations

1 . الفاتحة 2 . البقرة 3 . آل عمران 4 . النساء 5 . المائدة 6 . الأنعام 7 . الأعراف 8 . الأنفال 9 . التوبة 10 . یونس 11 . هود 12 . يوسف 13 . الرعد 14 . إبراهيم 15 . الحجر 16 . النحل 17 . الإسراء 18 . الكهف 19 . مريم 20 . طه 21 . الأنبياء 22 . الحج 23 . المؤمنون 24 . النور 25 . الفرقان 26 . الشعراء 27 . النمل 28 . القصص 29 . العنكبوت 30 . الروم 31 . لقمان 32 . السجدة 33 . الأحزاب 34 . سبأ 35 . فاطر 36 . يس 37 . الصافات 38 . ص 39 . الزمر 40 . غافر 41 . فصلت 42 . الشورى 43 . الزخرف 44 . الدخان 45 . الجاثية 46 . الأحقاف 47 . محمد 48 . الفتح 49 . الحجرات 50 . ق 51 . الذاريات 52 . الطور 53 . النجم 54 . القمر 55 . الرحمن 56 . الواقعة 57 . الحديد 58 . المجادلة 59 . الحشر 60 . الممتحنة 61 . الصف 62 . الجمعة 63 . المنافقون 64 . التغبن 65 . الطلاق 66 . التحريم 67 . الملك 68 . القلم 69 . الحاقة 70 . المعارج 71 . نوح 72 . الجن 73 . المزمل 74 . المدثر 75 . القيامة 76 . الإنسان 77 . المرسلات 78 . النبأ 79 . النازعات 80 . عبس 81 . التكوير 82 . الإنفطار 83 . المطففين 84 . الانشقاق 85 . البروج 86 . الطارق 87 . الأعلى 88 . الغاشية 89 . الفجر 90 . البلد 91 . الشمس 92 . الليل 93 . الضحى 94 . الانشراح 95 . التين 96 . العلق 97 . القدر 98 . البينة 99 . الزلزال 100 . العاديات 101 . القارعة 102 . التكاثر 103 . العصر 104 . الهمزة 105 . الفيل 106 . قريش 107 . الماعون 108 . الكوثر 109 . الكافرون 110 . النصر 111 . لهب 112 . الإخلاص 113 . الفلق 114 . الناس
درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top