جهاد حضرت مهدي (ع) چگونه شكل خواهد گرفت؟

 

حضرت مهدي (ع)  كه بديع الزمان او را شخصيتي متمايز و مجزا- كه تا به حال مثل او برروي زمين نيامده است- توصيف  کرده در مورد او چنین میگوید " در کارهایش  چنان روشهاي حيرت انگيزي را بكارخواهد برد كه مثل آنها در گذشته ديده نشده است."

حضرت مهدي (ع) به امر خداوند در مقابل فلسفه الحادی  و همچنان در رساندن نداي دين حق(اسلام) به مردم از   معقول ترين و مستدل ترين راه ها استفاده خواهد كرد ودر هركار خود نتيجه اي چشم گير و سريع بدست مي آورد.او در همه كارها از عقل ، تدبر و منطق استفاده خواهد کرد .

اگرفكر كنيم حضرت مهدي (ع)در جهاد خود از معجزه وشگفتي كارخواهد گرفت، اشتباه است زيرا او جهادي را تحت تمام شرايط طبيعي جهان به  راه خواهد انداخت ونيازي به معجزه ندارد و يا به عبارت  ديگر او در دايره اسباب طبيعی جهاد خواهد كرد.

ما بايد اطلاعاتي را كه در احاديث به ما ارائه شده با در نظرداشت اين حقيقت ارزيابي وسنجش كنيم. اين احاديث "متشابه" (رمزي يا داراي معني مختلف) ياد مي شوند كه استنباط اشخاص ازآن متفاوت  است و نقطه تطبيق گونا گوني دارند.

تا امروز با مسائل بسياري دررابطه به حضرت مهدي (ع) كه همه مسلمانان براي آمدنش ازته دل لحظه شماري مي كنندآشنا شده ايم.

مسلمانان بايد در مورد مسائلي كه حضرت محمد(ص) به كثرت در موردشان صحبت كرده  و علماي اسلام اوقات شان را در این مورد صرف نموده اند اطلاع كافي و جامعي داشته باشند.

اهميت اين موضوع زماني به اثبات مي رسد كه بدانيم دوره ی زیست ما دوره ايست كه اكثريت علايم قيامت يكي پس از ديگر در حال ظهور اند .

بدوت شک  مسلماناني كه داراي عقيده راسخ باشند مشتاق آشنا شدن با شخصيت هاي حضرت مهدي (ع) و حضرت عيسي (ع)  در آخرالزمان مي باشند، تا زمينه را براي آمدنشان مساعد وآنها را زماني كه ظهوركردند از مشخصاتي كه حضرت محمد(ص) داده اند شناسائي،  ودر جهاد با آنها سهیم شوند

بنابر ارزشمندی این موضوع  دراين رساله معلومات ارزنده اي درمورد حضرت مهدي (ع) به استناد احاديث نبوي به صورت سوال وجواب برای  شما  تدوین گردیده است که باید مورد تعمق قرار بگیرد . 

بعضي ها دراين فكراند كه حضرت مهدي (ع) وجهاد او شكلي فوق عرفاني دارد وتصور مي كنند كه كارهاي ماوراء الطبيه  را انجام خواهد داد ویا  حتي معجزه نشان خواهد داد که حقیقت چنین نیست .

 اكثريت احاديث مربوط حضرت مهدي (ع) متشابه اند يا به زبان ساده ترهماننداند.مثلاٌ حديثي كه مي گويد حضرت مهدي (ع) يك شاخه خشك را مي نشاند وبعد اين شاخه جوانه زده وثمرمي دهد. آنچه ما ازاين حديث استنباط مي كنيم اينست كه انحضرت(ع) شخصي را كه بوئي از حقيقت نبرده به يكباره به رستگاري دعوت كرده وهمان شخص بعداٌ براي گسترش ارزشهاي مقدس اسلامي مفيدواقع ميشود.

اولين چيزيكه ما را ازاين تفكركه حضرت مهدي (ع) كارهاي ماورا،الطبيه انجام مي دهد منع مي كند آيات قرآن مجيداست كه الله(ج) درآنها اين نظررا رد مي كند. آيات به ما بيان مي فرمايند كه اكثريت مردم فكرميكنند كه پيامبران انسان نه بلكه موجودات ما فوق انسان بوده اما حقيقت چنين نيست.

خداوند(ج) در سوره الفرقان اين مطلب را چنين بيان مي دارد:

وپيش ازتوپيامبران خود را نفرستاديم جز اينكه آنان نيز غذا مي خوردند و در بازارها راه مي رفتند و برخي از شما را براي برخي ديگر وسيله آزمايش قرارداديم. آيا شكيبايي مي كنيد؟ وپروردگار تو همواره بيناست. وكساني كه اميدي به ديدارما ندارند(ورستاخيزرا انكارمي كنند) گفتند:" چرا فرشتگان برما نازل نشدند ويا پروردگارمان را با چشم خود نمي بينيم؟!. آنها درباره خود تكبر ورزيدند وطغيان بزرگي كردند!"( آيات  20-21 سوره الفرقان)

ودرسوره الانبيا، آيات 7-8 مي فرمايد:

وپيش از تو نيز جز مرداني را كه به آنان وحي مي كرديم گسيل ندشتيم.اگر نمي دانيد از پژوهندگان كتابهاي آسماني بپرسيد. و ايشان را جسدي كه غذا نخورند قرار نداديم و جاويدان هم نبودند.( آيات 7-8 سوره الانبيا،)

ودر سوره البقره آيه 210 نيزمي فرمايد:

مگر انتظار آنان غير از اين است كه خدا وفرشتگان، در زير سايبانهايي از ابرسپيد به سوي آنان بيايند و كار داوري يكسره شود؟ و كارها به سوي خدا بازگردانده مي شود.(آيه 210 سوره البقره)

همه اينها نشان دهنده اين اند كه اگرما در مورد حضرت مهدي (ع) و آخرالزمان منطقي فكرنكنيم و بجاي آن، آنها را به مسائل عرفاني ربط رهيم در اشتباه هستيم. حضرت مهدي (ع) جهاد خود را در دايره امور طبيعي آغاز خواهد كرد يا به عبارت ديگرتحت شرايط طبيعي جهان كار خواهد كرد. اما شكي نيست كه او در جهادش بسيار صبور خواهد بود وازمؤثرترين روش ها كارخواهد گرفت.

1)در چند سالگي حضرت مهدي (ع) جهاد خود را آغاز خواهد كرد؟

 

درحديثی پيامبرما(ص) بيان ميدارد كه حضرت مهدي (ع) جهاد خود را بين سن 30-40 سالگي آغاز خواهد كرد.

او زمانيكه بين سنين30الي 40 است فرستاده خواهد شد... حضرت مهدي (ع) يكي از فرزندان من است.اوتقريباً 40 ساله خواهد بود.(القول المختصر في علامات المهدي (ع) المنتظر ص.41)

او 40 ساله خواهد بود. نظربه حديثي ديگر او بين 30 الي 40 سالگي خواهد بود.(علايم روز قيامت، البرزنجي ، ص16)

حضرت  مهدي (ع) مرديست 40 ساله از نسل من. چهره او در آسمانها مانند ستاره‌ مي درخشد.( علي بن سلطان محمدالقاري الحنفي " رسالة مشرب الوردي في المذهب المهدي (ع)")

2) عزم و اراده وجهادحضرت مهدي (ع) در احاديث چگونه توصيف شده است؟

 

در حدیثی  پيامبر ما (ص) بيان ميدارند " روش هايي كه حضرت مهدي (ع) درجهاد خود بكار مي گيرد براي بشر تا آن زمان ناشناخته خواهد بود.طبق اين معلومات، حضرت مهدي (ع) از روشهايي  بسيار مؤثر استفاده مي كند و در همه زمينه ها دست آوردهاي چشم گيري خواهد داشت. اما او درمقابل اين دست آوردها تحت شديدترين حملات قرار خواهد گرفت ولي ازهمه اين حملات مصئون خواهد ماند.

او به جهاد خود تا زمانيكه همه به حقيقت روي آورند ادامه خواهد داد.(القول المختصر، احمد بن حجرمكي)

روزها وشب ها به پايان نخواهد رسيد قبل از آنكه مردي از اهل بيت من(حضرت مهدي (ع)) ظهوركند كه به آساني مانع بي نظمي ها خواهد شد. ازين كار به هيچ وجه منصرف نمي شود حتي با تحديد به مرگ.( الصويوتي، علايم مهدي (ع) ص.13)

علاوه بر اين به ما گفته شده كه حضرت مهدي (ع) به كار خود بطور مصمم خواهد پرداخت، با دقت زياد كارخواهد كرد وبه هرنوع مانعي غلبه خواهد کرد.

او به كار خود گره خورده است. .(علايم آخرالزمان، البرزنجي، ص.175)

حتي اگركوه ها در مقابلش برخيزند او آنها را خواهد شكافت وپشت سرخواهد گذاشت، وراهي از آن كوه ها براي خود پيدا خواهد كرد.( كتاب نشانه هاي مهدي (ع) موعود ص.39)

حضرت مهدي (ع) وظايف خود را با دقت زياد انجام خواهد داد و به هيچ وجه از حرف خود برنخواهد گشت.( نشانه هاي مهدي (ع) آخرالزمان ص. 24)

محي الدين عربي به جهاد حضرت مهدي (ع) طور ذيل اشاره مي كند.

يكي ديگر از خليفه هاي خدا زماني ظهور خواهد كرد كه تمام دنيا غرق درظلم و بي عدالتي است. او جهان راغرق صلح و دوستي و عدالت خواهد كرد...اوراه  پيامبر(ص) را دنبال خواهد كرد... او هرگز اشتباه گرفته نخواهد شد. زيرا فرشته اي با اوست و او را درجاهايي كه قادربه ديدن نيست هدايت ميكند... او هرآنچه ر اكه بگويد انجام خواهد داد و هرآنچه را كه    مي داند  مي گويد...الله (ج) به او چنان قدرتي خواهد داد كه با زيركي ظلم را به يك باره ازبين خواهد برد. او دين را پياده خواهد كرد و اسلامي ناب خواهد ساخت.اسلامي را دوباره زنده می سازد  .  درعصر او، هركسي كه بي پروا، بي هدف وترسو است فوراً آگاه ، سخاوتمند و با جرأت خواهد شد .(محي الدين عربي فتوحات المكيه فصل 66)

طوريكه در بيانات علماي اسلام مي بينيم حضرت مهدي (ع) از روش هاي ناشناخته و منحصربه فردي كار خواهد گرفت. بطورمثال، بديع الزمان در خطاب به حضرت مهدي (ع) كلمه" شخصيت متمايز" را به كار مي برد تا اين را نشان دهد كه حضرت مهدي (ع) روش هاي متمايز و متفاوتي را پياده خواهد كرد.

3) آيا درمقابل حضرت مهدي (ع) شايعات ودسيسه بوجود خواهد آمد؟

دردوران پيامبر(ص) دشمنان دين اسلام از شاعران كه رسانه هاي تليغاتي آن دوره بودند، براي  وارونه جلوه دادن چهره اسلام استفاده مي كردند. شاعران با بی پروایی دراجتماعات عمومي به اسلام تهمت مي بستند. در آخرالزمان منكران نيز از تبليغات منفي برعليه حضرت مهدي (ع) استفاده مي كنند تا از حيثيتي که او برخوردار است آن را در نظر مردم مخدوش کنند  .

4) آيا حضرت مهدي (ع) با مشكلات وسختي مواجه خواهد شد؟

تمام فرستادگاني كه براي دعوت به دين خداوند  برقومهايي كه خداوند  را منكر بودند فرستاده مي شدند ازطرف قوم خود رد وبه تهمت هاي زيادي گرفتارمي شدند.

دراحاديث پيامبر(ص) به ما مي فرمايد كه حضرت مهدي (ع) كه يكي از اهل بيت پيامبراست نيز دچار سختي ها ومشكلات زيادي

مي شود.

بعد ازمن، اهل بيت من سختي ها و شكنجه ها خواهند ديد و محكوم به تبعيد مي شوند.( البرهان في علاماة المهدي (ع) آخرالزمان.ص.14)

حديث ذيلِ پيامبر(ص) نيزحاكي ازين موضوع است. درجريان ياد كردن سوگند وفاداري حضرت مهدي (ع) علام خواهد كرد كه او با ناعدالتي وبدخواهي هاي زيادي مواجه شده است.

حضرت مهدي (ع) زماني ظهوركردكه بدبختي يكي پس از ديگري برسرمردم فروآمده و اميد مردم از آمدنش قطع مي شود. اودوركعت نمازمي خواند.زماني كه از نماز برمي گردد مي گويد" اي مردم، امت حضرت محمد(ص) و مخصوصاً اهل بيت اومتحمل مشكلات زيادي شده اند.(البرهان في علاماة المهدي (ع) آخرالزمان ص.55)

الله (ج)درقرآن مجيد برما آشكار ساخته است كه پيامبراني كه به اقوام فرستاده مي شدند از طرف اقوام خود رد ومتهم به جادوگري مي شدند ومورد حملات وظلم فراوان قرار مي گرقتند. اما فرستادگان الله درمقابل حملات آنها ثابت قدم باقي مي ماندند وبه بهترين وضع ممكن با آنها برخوردمي كردند.

وپيش ازتو نيزپيامبراي تكذيب شدند...( سوره الانعام آيه 34)

...البته مابرآزاري كه به ما رسانديد شكيبايي خواهيم كرد...( سوره ابراهيم آيه 12)

پس، ازاو روي برتافتند و گفتند:" تعليم يافته اي ديوانه است.( سوره الدخان آيه 14)

 بدين سان بركساني كه پيش از آنها بودند هيچ پيامبري نيامد جز اينكه گفتند:" ساحريا ديوانه است"( سوره الذريات آيه 52)

سپس(فرعون) رو به سپاه خويش برگشت و گفت:" او جادوگر يا ديوايه است. "( سوره الذريات آيه 39)

فرعون گفت:" اگر خدايي جزمن برگزيني، تورا از زندانيان خواهم ساخت."( سوره الشعراء آيه 29)

ايمومنان مانند كساني كه موسي را آزار دادند مباشيد.....( سوره الاحزاب آيه 69)

گفتند:" براي او بنايي بر آوريد، و او را در آتش بيندازيد."( سوره الصافات آيه 97)

سپس بعد از آنكه نشانه ها را ديدند، بهتر آن ديدند كه او را تا مدت زماني زنداني كنند.(سوره يوسف آيه 35)

و بسيارنزديك بود كه  كافران چون قرآن را شنيدند،توراباديدگانشان آسيب برسانندو گفتند:"او ديوانه است"(سوره القلم آيه 51)

 

5) دراحاديث در مورد برخورد حضرت مهدي (ع) وپيروان اودر مقابل ظلم منكرين چه گفته شده است؟

از احاديث آشكار شده است كه حضرت مهدي (ع) و ياران او قبل از اينكه ارزش هاي اسلامي، با تلاشهاي او، فراگيرشود مورد تهاجم زيادي قرارخواهدگرفت واين مشكلات بلاخره به امر خداوند  به پايان خواهدرسيد.

در احاديث پيامبر(ص) به  ما گفته شده كه حضرت مهدي (ع)  و مردم اطرافش هيچ گاه درمقابل تبليغات و فشارمنكرين ويا درمقابل سختي هايي كه متحمل خواهند شد ازعزم خود دست نخواهند كشيد.

آنها افرادي اند كه درمقابل انتقادات غيبت كه ازآنها ميشود درراه الله احساس هيچ محكوميتي نمي كنند.(سونان ابن مجاه،259/10)

6) بر اساس احاديث حضرت مهدي (ع) پنهان كار خواهد كرد يا علني؟

دراحاديث پيامبر ما ارشاد مي فرمايند كه حضرت مهدي (ع) در روزهاي ابتدائي وقتي كه اورا نمي شناسند درخفا و پنهان كار خواهد كرد.

او درشب مشغول عبادت ودر روز پنهان خواهد بود.(اقيلي)

حضرت مهدي (ع) دردوران سختي پا به جهان مي گذارد زيرا درآن دوران فساد اخلاقي به شديدترين ابعاد خود مي رسد. و آن دوران، دوراني است كه  منكرين دشمني سختي با ارزش هاي اخلاقي دين و مومنين دارند وهم پنهان وهم آشكاربه دشمني مپردازند. پنهان بودن حضرت مهدي (ع) اورا ازحملات منكرين در امان نگهميدارد.

اين دوره از جمله دوره هائيست كه حضرت مهدي (ع) مؤثرترين جهاد عقلاني خود رابرعليه الحادگري وچندخدائي آغاز ميكند واين دوره، دوره اييست  كه در آن حضرت مهدي (ع) فعاليت هاي زيادي براي گسترش ارزشهاي اسلامي انجام خواهد داد.اين حقيقت كه اوبرمردم پوشيده است حضرت مهدي (ع) را درروزهاي آغازين كمك كرده ومردم سريعتر به ارزش هاي اخلاقي اسلام پي خواهند برد.(الله حقيقت را بهترمي داند.)

7) دراحاديث قدرت تأثير گذاري موعظه  حضرت مهدي (ع) چگونه توصيف شده است؟

زمانيكه حضرت مهدي (ع) درخت خشكي را مي كارد، درخت فوراً سبز شده وجوانه مي زند.(القول المختصر في علاماة المهدي (ع) المنتظر .ص.43)

او(حضرت مهدي (ع)) تخمي را درزميني خشك مي نشاند، وتخم را آن واحد سبز وجوانه مي زند.( علايم قيامت، البرزنجي.ص.165)

حضرت مهدي (ع) شاخه اي خشك را مي نشاند و آن شاخه برگ خواهدكرد وجوانه مي زند.( البرهان في علاماة المهدي (ع) آخرالزمان.ص.67)

احاديث بالا كه همه در مورد قدرت پيام حضرت مهدي (ع) مي باشند، برعلاوه معني اصلي خود به معني هاي مختلفي تعبير شده اند.

يكي ازاين تعبيرات اين است كه منظور از درخت خشك فرديست كه هيچ استفاده اي از او براي ديگران نيست و حضرت مهدي (ع) اورا دعوت ميكنند و همانند  همان درخت گفته شده گل ميكند و ميوه ميدهد، يعني به ملكتش، اطرافيانش و دركل به همه بشريت مفيد و مؤثر مي گردد.

دراحاديث زير پيامبر (ص) بيان ميدارند كه كسي كه (به دين) بي پروا،(درمال خود) خسيس وترسو باشد با موعظه حضرت مهدي (ع) به يك باره سخي وبا جرأت مي شود، همانند درختي كه خشك بوده وبعداً برگ و ميوه ميدهد.

درعصر اويك فرد بي توجه(به مسائل ديني)،خسيس(درمال خود) وترسو به يك باره آگاه، سخي وباجرأت مي شود.( علايم روز قيامت، البرزنجي.ص.186)

امام رباني نيز همين گونه تعبيري را براي بيان قدرتي كه به حضرت مهدي (ع) اداء شده استفاده مي كند.

الله تعالي به او در دعوت به رستگاري چنان قدرت زيادي عطا فرموده كه اگر به نزديكي درختي خشك ومرده برسد درخت فوراً برگ خواهد كرد.(نامه هاي رباني18/1)

8) حضرت مهدي (ع) دررساندي نداي حق چقدر موفق خواهد بود؟

ارزشهاي اخلاقي اسلام به امری خداوند و  به واسطه فعاليت هاي خردمندانه حضرت مهدي (ع) جهان شمول خواهد شد چنانچه  دراحاديث اشاره گردیده است که  دردوران حضرت مهدي (ع) خونی بر زمین نخواهد ریخت  وهيچ خوابيده اي ازخواب بيدارنخواهد شد. اين نشان دهنده اين است كه حضرت مهدي (ع) جهاد فكري را راه خواهد انداخت.حضرت مهدي (ع) تمام سيستم ها وحركت هايي را كه با ارزش هاي اسلامي ناسازگار اند ساكت خواهد نمود و ارزش هاي اسلامي را برتمام دنيا جاری خواهد ساخت.

هيچكس از خواب خود بيدار وهيچ بيني خون نخواهد شد.( القول المختصر في علاماة المهدي (ع) المنتظر ص.42)

حضرت مهدي (ع) راه پيامبر(ص) را دنبال خواهد كرد وهيچ خوابيده اي را بيدار نخواهد كرد و خون نخواهد ريخت. (علايم آخرالزمان ص. 163)

حضرت مهدي (ع) ..... با صلح پيش خواهد رفت.( علايم روز قيامت ص.173)

9) جهاد حضرت مهدي (ع) چه مدت طول خواهد كشيد؟

پيامبر گرامی (ص) مي فرمايند كه حضرت مهدي (ع) ارزش هاي اسلامي را بر سراسر جهان گسترده و همه فلسفه های  الحادي و ضد  خداپرستي را حنثي وازبين خواهد  برد. حضرت مهدي (ع) جهاد خود را تا زمانيكه تمام ارزش هاي قرآني برجهان گسترده شود ادامه خواهد داد. چنانچه حضرت محمد (ص) می فرماید

اوتازمانيكه همه مردم روي به حق بياورند جهاد خود را ادامه خواهد داد.( القول المختصر احمد بن حجر مكي ص.23)

10) در احاديث اوضاع مردمي كه به حضرت مهدي (ع) پناه خواهند آورد چگونه توصيف شده است؟

 حضرت محمد(ص) در احاديث به ما مي آموزد كه مردم مانند دسته هاي زنبوريكه به گندوي خود پناه مي برند، به حضرت مهدي (ع) پناه خواهند آورد.

از ابوسعيد هديري نقل شده كه رسول الله فرمودند:

مردم به حضرت مهدي (ع) مانند دسته هاي زنبوريكه دور كندوي خود هستند پناه خواهند آورد. او دنيايي را كه زماني پر ازستمگري بودرا مملواز عدالت ميكند.( القول المختصر في علاماة المهدي (ع) المنتظر ص. 29 و48)


2011-06-10 15:18:33

درباره این سایت | صفحه اصلی (homepage) خود را بسازید | به بخش دلخواه اضافه شود | RSS Feed
به شرط ذکر نام این سایت، تمام مطالب قابل کپی، چاپ و توزیع است.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top